Bayram'da Emekliye Müjde

Yaklaşık 11 milyon emeklinin ve memurların Temmuz zammı belli oldu. Hem emeklilerin hem de memurların maaşları yüzde 4.76 artacak. Emeklilerin zamlı maaşlarının bayramdan önce yatması bekleniyor

10.9 milyon kişiyle ile 132 ülkenin nüfusunu geride bırakan emeklilerin ve memurların Temmuz’da alacakları zamları belli oldu. İlk 6 aylık enflasyona göre; hem emeklilerin hem de memurların maaşları bu ay yüzde 4.76 artacak. Ayrıca maaşı bin 100 liranın altında kalan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ayrıca seyyanen zam da verilecek. Maaşı bin liranın altındaki emeklilere 100 lira seyyanen zam uygulanacak. Aylığı bin lira ve üstünde olan SSK ve Bağ- Kur emeklilerine de, ücretleri bin 100 liraya tamamlanacak şekilde seyyanen zam yapılacak.
BİR AY SÜRÜYOR 
Bayramdan önce emeklilerin maaşlarının yatırılması gündemde. Bu yıl Ramazan Bayramı’nın 17 Temmuz Cuma günü’ne denk geldiği için, emeklilerin maaşının erken yatması planlanıyor. Her yıl olduğu gibi vatandaşların bayram öncesinde mağdur olmaması için gereken hazırlıkların yapıldığı belirtildi. Geçtiğimiz yıllarda da bayram öncesinde memur ve emeklilerin maaşları erken yatırılmıştı. Ramazan Bayramı’nın 28-29- 30 Temmuz 2014 tarihine rastlaması nedeniyle bayram sonrasında ödenmesi gereken emekli aylıkları, bayram öncesi ödenmişti. Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1 ile 5’i arasında alırken, işçi emeklileri ayın 18 ile 24. günü bankadan çekebiliyor. SSK emeklilerinin büyük çoğunluğunun maaşı sigorta tahsis numaralarının son iki numarasına göre yatırıyor. Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını her ayın 25 ile 28’i arasındaki günlerde çekiyor. Bağ-Kur’lularla son bulan maaş yatırma, ayın geneline yayılıyor. Memurlar ise maaşlarını ayın 15’inde alıyor. Buna göre memurlar ile işçi, Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarını bayramdan önce alması gündemde.
HEM ZAM VAR HEM FARK
TÜİK, bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 4.76 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Buna göre; tüm SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşları, bu ay yüzde 4.76 zamlanacak. Memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme ile yüzde 3 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 3’ü aşarsa fark verilecekti. Enflasyonun yüzde 4.76 çıkması üzerine, bu kişiler fark almaya hak kazandı. Enflasyon farkı yüzde 1.76 oldu. Takvim

Emekli ve memura verilecek zam belli oldu! Emekli maaşı ne kadar oldu?

Merakla beklenen haber geldi. Emekli ve memura verilecek zam oranı belli oldu. Emekli ve memurlara Temmuz ayında 4.76 zam verilecek. Maaşı bin 100 liranın altında olan emekliler, ayrıca seyyanen zamdan yararlanacak.

Haziran’da tüketici fiyatları yüzde 0.51 düştü. Emekli ve memurların Temmuz zamları yüzde 4.76 olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Haziran sonu itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 7.20 ve tüketici fiyatlarında on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 8.28 olarak gerçekleşti. Haziran’da tüketici fiyatları yüzde 0.51 düştü.

Emekli ve memurların Temmuz zamları yüzde 4.76 olarak belirlendi. Milyonlarca Bağ-Kur ve SSK emeklisi Temmuz’da, yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak. Maaşı bin 100 liranın altında olan emekliler, ayrıca seyyanen zamdan yararlanacak.
Enflasyon farkının ardından maaşı bin lira ve altında kalan emekliler, 100 lira daha seyyanen zam alacakken, bin lira ile bin 100 lira arasındakilere ise maaşları bin 100 liraya tamamlanacak şekilde seyyanen artış yapılacak. Bu zamlarla Haziran ayında 795 lira alan işçi emeklisinin maaşı Temmuz ayında 938 liraya, 835 lira alan en düşük Bağ-Kur emeklisinin maaşı 979 liraya ve 617 lira alan Tarım Bağ-Kur’lusunun maaşı da 750 liraya yükselecek.

Emekliye intibakta sürpriz gelişme

Eksik intibak aldığından dolayı mahkemeye başvuran emekli için hazırlanan bilirkişi raporu umut oldu.

An­ka­ra 3. İş Mah­ke­me­si­’n­de gö­rü­len emek­li­le­rin in­ti­bak da­va­sı­na su­nu­lan bi­lir­ki­şi ra­po­ru ile 1999 son­ra­sı emek­li olan­la­ra ma­aş ar­tış umu­du doğ­du. Bi­lir­ki­şi, 1 Ni­san 2001 iti­ba­riy­le emek­li olan va­tan­da­şa, 2000 ön­ce­si için çı­ka­rı­lan İn­ti­bak Ya­sa­sı­’n­dan ya­rar­lan­dı­rıl­ma­dı­ğı için ay­lık 264 TL ek­sik öde­me ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­le­di.
 
Eşit­siz­lik gi­de­ril­sin

Tür­ki­ye Emek­li­ler Der­ne­ği ta­ra­fın­dan ta­kip edi­len da­va­da, 1 Ni­san 2001 iti­ba­riy­le emek­li olan bir va­tan­daş, 2000 ön­ce­si için çı­ka­rı­lan İn­ti­bak Ya­sa­sı­’nın kap­sa­mı ne­de­niy­le hak­sız­lı­ğa uğ­ra­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, dü­zen­le­me­nin or­ta­dan kal­dı­rı­la­rak eşit­siz­li­ğin gi­de­ril­me­si­ni is­te­di.
 
Mah­ke­me­ye su­nu­lan bi­lir­ki­şi ra­po­run­da, Ocak 2000 ön­ce­si­ni kap­sa­yan İn­ti­bak Ya­sa­sı­’na da­hil edil­me­me­si ne­de­niy­le ek­sik öde­me ya­pıl­dı­ğı ka­yıt al­tı­na alı­nır­ken, Ocak 2013 iti­ba­riy­le emek­li maa­şı 1191 TL olan va­tan­da­şa ay­nı ta­rih iti­ba­riy­le 1455 TL ay­lık öden­me­si ge­rek­ti­ği be­lir­len­di. Böy­le­ce da­va­cı emek­li­ye Ocak 2013 maa­şı esas alı­na­rak, 264 TL ay­lık ek­sik öde­me ya­pıl­dı­ğı or­ta­ya çık­tı.
 
Göz­ler Ana­ya­sa’da

Bi­lir­ki­şi, hak­sız­lı­ğın dü­zel­til­me­si için Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin “son tah­sis ta­lep ta­ri­hi ya da ölüm ta­ri­hi­ni­” Ocak 2000 ola­rak be­lir­le­yen ya­sa mad­de­si­ni ip­tal et­me­si ve­ya ye­ni ya­sa çı­ka­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti.
 

Ankara 3. İş Mahkemesi’nde bugün görülecek olan emeklilerin intibak davası ileri bir tarihe ertelendi.

İntibak davasının Ankara 3. İş Mahkemesi’nde bugün görülmesi beklenen duruşması ertelendi.

Davanın 13 Temmuz 2015 saat 09.30’a ertelenme nedeninin, dosyadaki eksiklikler

350 liraya kadar artmıştı
 
Anayasa Mahkemesi, mahkeme ya da emeklinin bireysel başvurusu ile gelecek talebi yerinde bulursa ilgili yasa maddesini iptal edecek. Bu durumda 1999 sonrası emekli olanlara intibaktan yararlanma yolu açılacak. İntibak Yasası’nın çıkması ile Ocak 2000 tarihinden önce emekli olanlara, gösterge ve emeklilik durumlarına göre değişerek, 10 TL ile 350 TL arasında aylık maaş artışı sağlanmıştı.

Kaynak : Bugün

Bağ-Kur borcu olanlar dikkat! Borçtan kurtulmak için son 1 ay!

12 aydan fazla Bağ-Kur borcu olanlar dikkat! Ay sonunda borç silinecek, hizmet dondurulacak. Süreyi sakın kaçırmayın.

1.3 milyon Bağ-Kur’luya prim borcundan kurtulma imkanı veren düzenleme için süreç işliyor. 30 Nisan 2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla prim borcu olan Bağ-Kur’lular, 31 Temmuz’a kadar bu sürelere ilişkin ödeme yapmazlarsa otomatik olarak borçları silinecek, hizmetleri dondurulacak. Bu sayede prim borçluları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanına da kavuşacak. Ayrıca prim borcu olduğu için emekli olamayanlar muradına erecek. Uygulamadan yararlanan Bağ- Kur’lular, ileride ihtiyacı olursa durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamını ödeme yaparak ihya edebilecek.

BİR DİLEKÇE YETECEK

Ancak borcunu hemen sildirmek isteyen Bağ-Kur’lular, bu tarihi beklemeden hemen dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurabiliyor..Ayrıca borçlu olunan dönemin hizmet süresini dondurmak istemeyenlerin ya da bir kısmına ihtiyacı olanların 31 Temmuz’a kadar en yakın SGK müdürlüğüne gidip ödeme yapması gerekiyor.

YAPILANDIRANIN HAKKI VAR

Borç sildirip hizmeti dondurma düzenlemesinden, daha önce yapılandırma yasaları kapsamında taksitlendirme yapanlar da yararlanabilecek. Bu vatandaşlar, taksitleri ödemeye başlamış olsalar da 31 Temmuz’a kadar SGK müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak uygulamadan faydalanabilecek. Böylece artık taksit ödemeyecekler ama sildirdikleri borca karşılık gelen hizmetleri de dondurulacak. İleri de isterlerse bu süreleri yeniden canlandırabilecekler.

EMEKLİLİK FORMÜLÜ

Uzmanlar, emekli olabilmek için dondurulacak Bağ-Kur sürelerinden bir kısmına ihtiyacı olanlara, 31 Temmuz’a kadar ihtiyacı olan kadarını ödemesini öneriyor ve şu örneği veriyor: “Mesela 15 yıllık Bağ-Kur borcu olan birisinin emekli olmak için 5 yıla ihtiyacı var ise 31 Temmuz’a kadar bu 5 yıla karşılık geleni ödesin. Zira sonrasında sildirilen süreleri canlandırma işlemi yapmak isterse, hepsini canlandırmak zorunda.”

Kaynak : Takvim

Prim borcu olanlar dikkat! 3 gün uzatıldı

SGK, prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemlerini 3 Temmuz 2015’in gün sonuna kadar uzattığını açıkladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son ödeme günü 30 Haziran 2015 tarihi olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 3 Temmuz 2015’in gün sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

SGK‘dan yapılan açıklamada, 30 Haziran 2015 günü prim tahsilat anlaşması olan bankaların Kurumlarının tahsilat sistemleriyle iletişiminde yaşadığı yoğunluktan dolayı teknik problemler yaşandığı belirtilerek, prim ve diğer tahsilatlarda aksaklıklar oluştuğu kaydedildi.

Prim ve diğer ödeme yükümlülerinin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü 30 Haziran 2015 tarihi olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemlerinin 3 Temmuz 2015’in gün sonuna kadar uzatıldığı kaydedilerek bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacağı ifade edildi.

SGK ceza kesti 3 bin emekli vekili korku sardı

SGK, eski vekil Ali Ahmet Ertürk’e milletvekili emekli maaşı alırken kamuda ikinci bir işte çalışarak maaş bağlandığı için 500 bin TL borç çıkardı. Bunu duyan 3 bin civarı emekli vekil soluğu Meclis’te aldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 21. DönemDSP Edirne Milletvekili Ali Ahmet Ertürk’e 500 bin TL’lik borç çıkarınca, 3 binin üzerindeki emekli milletvekilini korku sardı.

Hem milletvekili emekli maaşını alan hem de kamuda ikinci bir işte çalışan milletvekilleri TBMM Başkanlığı’nın kapısını çaldı.

TBMM Başkanı Cemil çiçek’in geçtiğimiz hafta milletvekillerine emeklilik maaşı başta olmak üzere özlük haklarına ilişkin gönderdiği yazının perde arkasında, bir emekli vekilin yaşadığı maaş şokunun yattığı ortaya çıktı. TBMM yetkililerinden alınan bilgiye göre, 21. Dönem DSP Edirne Milletvekilli Ertürk, okuduğu tıp fakültesinin ardından ihtisasını tamamlamak için doktorluğa döndü. Uzman psikyatr olarak Kars’ta mecburi hizmete başladı. Eşi de bir devlet kurumundaki avukatlık görevinden istifa ederek Kars’ın bir ilçesinde noterlik açtı. Ertürk ailesi Kars’ta yaşamını sürdürürken, SGK’dan gelen bir yazı ile sarsıldı.

8 bin 190 TL alıyordu

Ertürk’e, 8 bin 190 TL milletvekili emekli maaşını alırken, aynı zamanda bir kamu kurumunda doktorluk yaparak maaş bağlandığını anımsatan SGK, bu durumun mevzuata aykırı olduğunu bu nedenle milletvekili maaşının kesildiğini bildirdi. SGK, 4 yıla yakın milletvekili maaşı alan Ertürk’e bugüne kadar aldığı maaşı da faiziyle birlikte geri ödemesi gerektiğini, bu amaçla kendisine çıkarılan yaklaşık 500 bin TL’lik borç için tebligat yapılacağını iletti.

SGK şokunu yaşayan Ertürk, doğruca TBMM’nin yolunu tuttu. Hem bürokrasi hem de TBMM Başkanı ile yaptığı görüşmede bu durumun nasıl düzeltileceğini sordu. Ertük, TBMM makamlarından, “Mevzuat açık, milletvekili emekliliği alan bir vekil kamuda çalışamaz. Meclis’in bu konuda yapacağı birşey yok. Sorunun çözümü için ya yasal değişiklik yapılacak -ki Meclis kapalı ve böyle birşey aylar alır ya da yargıya başvurabilirsiniz” yanıtını aldı.

Ertürk’ün bu konuda kendisini uyaranın olmadığına ilişkin gerekçeleri de ikna edici olmadı.

‘Açığa düşmesinler diye uyardık’

Ali Ahmet Ertürk’ün yaşadıkları üzerine emekli milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yönetiminin kapısını çalarken, maaşı kesilen bazı milletvekillerinin de olduğu öğrenildi. TBMM Başkanlığı ise geçtiğimiz hafta içinde özlük haklarına ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme yazısı hazırlayarak bütün milletvekillerine gönderdi. Meclis yetkilileri Milliyet’e verdikleri bilgide şunları kaydetti: Akademik ayrıntı Örneğin bir akademik unvana sahip milletvekili Ankara Hukuk’ta derse başlarsa maaşı kesilir, Vakıf Üniversitesi olan Başkent Hukuk’ta derse girerse kesilmez. Sayın Ertürk, bu detayı bilmeden gidip psikriyatri doktorluğuna başlamış Kars’ta. 500 bin TL’ye yakın borç çıkarmışlar, perişan olmuş. Bu türlü şeyler olduğu için milletvekili ve emekli vekillere bir yazı gönderdik. ‘Şu, şu kanuni yükümlülükleriniz var’ diye hatırlatma yaptık. Böyle açığa düşmesinler diye.” (Milliyet

SGK gündelikçiler nasıl sigortalı yapılacak ? Açıkladı..

SGK, ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalıştırılanların nasıl sigortalı yapılacağına ilişkin genel yazı yayımlayarak işlemi kolaylaştırdı.

Buna göre, sayısı 1.5 milyon olduğu tahmin edilen, ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süreyle sigortalı çalıştıran işverenlerin kayıtları TC Kimlik Numarası’yla takip edilecek.

Normalde işverenler prim bildirimlerini internet üzerinden şifre kullanarak yapabilirken, gündelikçi çalıştıranlara kolaylık sağlandı. 10 günden fazla gündelikçi çalıştıranların, e-bildirge şifresi almaları ve hizmet belgesi vermelerine gerek kalmayacak. Bildirgenin, işçinin çalışmaya başladığı ayın sonuna kadar en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne veya Sosyal Güvenlik Merkezi’ne verilmesi gerekiyor. Bildirge, işveren ve işçi tarafından birlikte imzalanacak.

ÜCRET ARTIŞI İÇİN BİLDİRGE GEREKLİ

Bildirgede günlük brüt ücret 40.05 TL ile 260.32 TL arasında olabilecek. Bu rakamların yüzde 32.5’i sigorta primi, yüzde 2’si iş kazası primi, yüzde 3’ü de işsizlik sigortası olmak üzere toplam yüzde 37.5’i kadar çalışan adına prim yatırılacak. Buna göre hesaplandığında evde ayda 11 gün çalışılıyorsa yatırılacak prim 152 lira, ilk kez sigortalı olan biri çalıştırılıyorsa teşvikten yararlanılarak 61.7 lira prim ödenmesi gerekecek. Bildirime göre belirlenmiş olan sigorta primi, izleyen ayın sonuna kadar SGK’ya ödenecek. Evde birden fazla gündelikçi çalıştıranlar her bir işçi için ayrı bildirge dolduracaklar. Ev hizmetlerinde çalışanların işten ayrılması ya da ücretinde artış yapılması halinde ise form doldurularak aynı ay içinde SGK’ya bildirimde bulunulacak. Bunları bildirmeyenlere 120 lira para cezası uygulanacak. Emekli gündelikçi için destek primi ödenecek.

SON 1 YILDA 30 GÜN PRİM SAĞLIK HİZMETİ İÇİN YETERLİ

Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için hastaneye gittikleri tarihte son bir yıl içerisinde 30 gün prim bildirimi yapılmış olması gerekecek. Primin ödenip ödenmediğine bakılmayacak. Yabancı ülkelerden hasta, yaşlı, çocuk bakımı gibi ev hizmetlerinde çalışmak üzere gelen kişiler 30 günden az çalıştırılamayacak.

MAHKEMELERDEKİ SÜREKLİLİK TANIMI TARTIŞMASI BİTİYOR

SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, düzenlemeyle ev hizmetlerinde çalışan gündelikçilerin her ay evrak takibi ya da muhasebeciyle çalışma zorunluluğundan kurtulduğuna dikkat çekti.Karakaş, gündelikçi açısından süreklilik kavramının uzun zamandır tartışma konusu olduğunu, gündelikçilerden kastın 30 gün çalışmak mı yoksa ayın belirli günleri mi olduğu konusunda görüş ayrılığının da sigortalamayı kolaylaştıran düzenlemelerle ortadan kalktığını söyledi. İhtilaf yaşandığında yargı makamlarının da süreklilik kavramı konusunda sıkıntı yaşadığını ve dosyaların biriktiğini de kaydeden Karakaş, “Mahkemelerin dosya yükü de azalmış olacak” dedi.

BİLDİRMEME CEZASI 1.201 LİRA

Evde 10 günden fazla çalıştırdığı işçisini o ay içerisinde SGK’ya bildirmeyenler, şu an bin 201.5 TL olan brüt asgari ücret tutarında para cezası ödeyecekler. Eğer bildirimde bulunulmadığı ihbar veya denetim sonucu SGK tarafından tespit edilirse, 2 bin 403 TL ceza kesilecek. Gecikilen her ay için de asgari ücretin beşte biri kadar ceza ödenecek.

BİLDİRGE FORMU SGK’NIN SİTESİNDE

Formdaki işveren ve işçinin kimlik, nüfus, iletişim bilgileriyle yararlanılacak teşvikler ve çalışma nedeni bölümlerinin doldurulup 2 tarafın imzalaması gerekli.

Kaynak : Habertürk

1.3 milyon Bağ-kurlu borcunu nasıl sildirecek ?

1.3 milyon Bağ-Kur’lunun borçlarının silinme yöntemi belirlendi. Genelgeye göre, dilekçe ile müracaat edenlerin borçları hemen silinecek

Devlete borcu olduğu için emekli olamayan ya da hastane hizmetlerinden yararlanamayan 1.3 milyon Bağ-Kur‘lunun borçlarından kurtulması için yapılacak işlemler belirlendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yayımladığı genelge ile borcun nasıl silineceğini açıkladı. Böylece borcu olan vatandaşlar için süreç de başlamış oldu. Genelgeye göre; şirket ortakları da dahil tüm Bağ-Kur’lular borç sildirmeden yararlanabilecek. Tarım Bağ-Kur‘luları ve esnaf da kapsamda olacak. Borçları sildirmek için en önemli şart ise borç süresinin en az 12 ay olması. Buna göre, 30 Nisan 2015 tarihi itibariyle geriye doğru en az 12 ay borcu olan her Bağ-Kur’lu, borcunu tamamen sildirebilecek. 12 aydan daha az borcu olanlar ise yasadan yararlanamayacak ama onlar da borçlarını yapılandırarak taksitler halinde ödeyebilecek.

İSTEYEN TEMMUZ’U BEKLER

Borçları sildirmek için 3 aylık bir süre öngörüldü. Bu süre 31 Temmuz 2015’te sona erecek. Bu tarihe kadar borcunu ödemeyen, yapılandırmayan herkes sildirme işleminden yararlanacak ve kurum kendiliğinden borçları silecek. Borçlarla birlikte hizmetler de dondurulacak ve ileride istenirse yeniden para ödenerek emeklilik hesabına katılacak. Ama ödeme yapılırken o zaman geçerli olan asgari ücret baz alınacak.

DİLEKÇE HIZLANDIRACAK

Temmuz ayını beklemek istemeyenler ise bağlı bulundukları SGK müdürlüğüne başvurarak bir dilekçe ile hemen borçlarından kurtulabilecek. Dilekçe verildikten sonra işlemler başlatılacak ve borçlar silinecek. Borcu silinen tüm Bağ-Kur’lular, eğer emeklilik şartlarını taşıyorlarsa hemen emekli olacak. Taşımıyorlarsa bu kez alamadıkları hastane hizmetlerine kavuşacak ve emeklilik için primlerini ödemeye başlayabilecek.

YAPILANDIRANA VAR

Borcunu daha önce çıkan yapılandırma yasalarından yararlanarak taksitlendirenler için de hak tanındı. Bu vatandaşlar, taksitleri ödemeye başlamış olsalar da 3 aylık sürenin sonunu beklemeden bağlı bulundukları SGK müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak borçlarından kurtulacak. Böylece artık taksit ödemeyecekler ama sildirdikleri borca karşılık gelen hizmetleri de dondurulacak. İleri de isterlerse bu süreleri yeniden canlandırabilecekler.

TAMAMI ÖDENECEK

Borcunu ileride canlandırmak isteyen Bağ-Kur’lular, sildirdikleri sürenin tamamını ödemek zorunda kalacak. Bir kısmını ödemek gibi bir uygulama olmayacak. Bu arada borcunu yapılandırmayıp peşin ödeyenler ise yasadan yararlanamayacak. Geriye doğru bir silme işlemi olmayacak.

ADIM ADIM iŞLEMLER

Bağ-Kur’lu olmanız gerekiyor.

Borç süresinin 12 ay ve daha fazla olması şartı aranıyor.

Hemen sildirmek için dilekçe vermeniz şart.

Dilekçe vermeyenler için son tarih 31 Temmuz 2015.

Borcunu yapılandıranların mutlaka dilekçe vermesi isteniyor.

Dilekçeler bağlı bulunulan SGK müdürlüğüne veriliyor.

Borcun tamamı siliniyor ve hizmetler donduruluyor.

Bağ-Kur’luların borcu siliniyor ?

Milyonlarca Bağ-Kur’luyu ilgilendiren müjdeli haber Torba Yasa ile birlikte yürürlüğe girdi. Peki yasadan kimler nasıl faydalanacak?

Bağ-Kur‘luların borçlarını silen yeni düzenlemeden kimlerin faydalanacağını İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Resul Kurt’a sorduk.

Ak Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Kurt, çok önemli bir düzenleme olduğunu ve 1 Mayıs itibari ile yeni bir sayfanın açılacağına dikkat çekerek yeni düzenlemenin ayrıntılarını anlattı.

İşte Kurt’un o açıklamaları:

“30 nisan 2015 tarihi itibari ile 12 aydan fazla Bağ-Kur borcu olanların borçları siliniyor. borçlar siliniyor ama sizi o haktan mahrum bırakmıyor. Sosyal güvenlik kurumu ileride siz başvurduğunuzda tekrar geriye dönük ödeme hakkı da veriyor. Dolayısıyla 1 mayıs 2015’den itibaren yeni bir sayfa açılıyor.

Bağ-Kur borcunuz var emekli olamıyorsunuz o borç 12 aydan fazlaysa o borç silinecek ve kalan günleriniz size emekli olabilmeniz için yeterliyse emekli olabileceksiniz. Veya bir miktarını ödeyip emekli olmak istiyorsanız bir miktarını ödeyip kalanı silinip emekli olabileceksiniz.

Sağlık hizmetlerinden 60 günden fazla Bağ-Kur borcu olanlar yararlanamıyordu yapılan düzenlemeyle birlikte bu da sağlanmış olacak o borçlar silineceği için 1 mayıs 2015 tarihi itibari ile beyaz bir sayfa açılacak herkes sağlık hizmetlerinden faydalanabilecekler. Ayrıca borç silinmesi ileride Bağ-Kur’luların haklarından mağdur etmeyecek bu anlamda da önemli bir düzenleme.”

“KILIÇDAROĞLU’NUN VAATLERİ TÜRKİYE’Yİ ÇÖP DAĞLARINA ÇEVİRİR”

Kılıçdaroğlu’nun Taşeron işçi vaatlerini de değerlendiren Kurt, söylenen söylemlerin Türkiye’nin uzak olduğu bir söylem olmadığını dile getirerek 

” 1980’lerden önce Türkiye’de ciddi anlamda bir taşeronlaşma yoktu. Çalışan işçi kardeşlerimizin tamamı hem devlette hem belediyelerde kamu işçisiydi devlet işçisiydi. Taşeron uygulamaları söz konusu değildi.

Geçmişe dönük baktığımızda 1990’lı yılların başında İstanbul’un çöp dağlarından yürünemez haldeydi. Hastaneler pislikten geçilmiyordu. Dolayısıyla sağlıklı işlemeyen bir sistem vardı yani kamu kadrolarının doldurulması her şeyin çözümü değil.

Önemli olan çalışanların hakları ödenmek suretiyle etkin bir şekilde istihdam edilmesi gerekmektedir. Bu bir uzmanlık işi parayı kime verdiğinden çok işçinin cebine ne kadar para girdiği önemli. Kimin ödediği önemli değil önemli olan etkin ve sağlıklı bir sistem kurulması.

Çalışanlara ödenen maaşlar taşeron tarafından da ödense devlet tarafından da ödense fark etmez. Önemli olan biz çalışanlara hangi sosyal hakları sağlıyoruz ve etkin kullanabiliyor muyuz. Kamuda çalışan işçileri geçmiş dönemlerde etkin kullanamadığımızdan çöp dağları arasında geziyorduk.”

“VERİLEN TEŞVİKLERİN KAYNAĞI VAR”

Kurt, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ailenin korunması amacıyla doğum yapan annelere vereceği altın teşvikinin bütçede yeri olduğunu, kaynaklarının araştırılıp hesaplanıp o şekilde bu teşviklerin verildiğini dile getirerek ” bunların hepsinin kaynağı vardır hiç bir şekilde ekstra bir yük olması söz konusu değildir” dedi.

Kaynak : Ülke Haber